Συνάδελφοι του Στρατού Ξηράς, σας καλούμε σε αγώνα διαρκείας.

Συνάδελφοι του Πολεμικού Ναυτικού, σας καλούμε σε αγώνα διαρκείας.

Συνάδελφοι της Πολεμικής Αεροπορίας, σας καλούμε σε αγώνα διαρκείας.

Συνάδελφοι της Ελληνικής Αστυνομίας, σας καλούμε σε αγώνα διαρκείας.

Συνάδελφοι του Λιμενικού Σώματος, σας καλούμε σε αγώνα διαρκείας.

Συνάδελφοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σας καλούμε σε αγώνα διαρκείας.

27 Μαΐ 2018

26 Μαΐ 2018


ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ – ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΩΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΩΝ

Η Ελ­λη­νι­κή Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Ύφεση και Ει­ρή­νη (ΕΕΔΥΕ) κα­ταγ­γέλ­λει και κα­τα­δι­κά­ζει την επι­κίν­δυ­νη για τον ελ­λη­νι­κό λαό πο­λι­τι­κή της κυ­βέρ­νη­σης ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ που από τη μια τσα­κί­ζει ερ­γα­τι­κή τάξη – λαϊκά στρώ­μα­τα και από την άλλη συ­νε­χί­ζει εντα­τι­κά την εμπλο­κή της Ελ­λά­δας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και πο­λέ­μους. Στο πλαί­σιο αυτό, στη­ρί­ζει τις πο­λε­μι­κές επι­χει­ρή­σεις των ιμπε­ρια­λι­στών ΗΠΑ-ΝΑ­ΤΟ-ΕΕ με την πρόσ­δε­ση των πο­λε­μι­κών τους πλοί­ων σε αρ­κε­τά λι­μά­νια ανά τη χώρα με τη  Σούδα και το λι­μά­νι της, στα­θε­ρά στη θέση της «ναυαρ­χί­δας». Τα πλοία των ιμπε­ρια­λι­στών βομ­βαρ­δί­ζουν στα μέ­τω­πα της Μέσης Ανα­το­λής και επι­στρέ­φουν για «ανα­ψυ­χή» στα ελ­λη­νι­κά λι­μά­νια:
 • ΣΟΥΔΑ  το αμε­ρι­κά­νι­κο αε­ρο­πλα­νο­φό­ρο «USS Harry Truman»
 • ΣΑ­ΝΤΟ­ΡΙ­ΝΗ το κα­τα­δρο­μι­κό «USS Nomandy»                                                                   
 • ΡΟΔΟΣ το αντι­τορ­πι­λι­κό «USS Forrest Sherman»                            
 • ΠΕΙ­ΡΑΙΑΣ το αντι­τορ­πι­λι­κό «USS Bulkeley» .
Λίγες ημέ­ρες πριν, κα­τέ­πλευ­σαν στο λι­μά­νι της Κέρ­κυ­ρας πο­λε­μι­κά πλοία Γαλ­λί­ας , Βρε­τα­νί­ας που συμ­με­τεί­χαν στην πυ­ραυ­λι­κή επί­θε­ση κατά της Συ­ρί­ας. Δή­μαρ­χοι, στε­λέ­χη της πε­ρι­φέ­ρειας , σε θέση υπο­δο­χής για τη «σύ­σφιγ­ξη» των σχέ­σε­ων με τους ιμπε­ρια­λι­στές.
Ενι­σχύ­ε­ται το δί­κτυο βά­σε­ων – στρα­τη­γεί­ων – υπο­δο­μών με τις προ­σπά­θειες για νέα βάση σε Αλε­ξαν­δρού­πο­λη , Σύρο κλπ. και τις κι­νή­σεις για ανα­βάθ­μι­ση σει­ράς εγκα­τα­στά­σε­ων – π.χ. αε­ρο­δρό­μιο Κα­λα­μά­τας – σε πι­στο­ποι­η­μέ­να κέ­ντρα για εξυ­πη­ρέ­τη­ση της εκ­παί­δευ­σης στρα­τιω­τι­κών του ΝΑΤΟ κι άλλων χωρών. Αντά­μα πάνε κι οι σχε­δια­σμοί κοι­νής δρά­σης ενό­πλων δυ­νά­με­ων – σω­μά­των ασφα­λεί­ας με το λαό και το μα­χό­με­νο κί­νη­μα στο στό­χα­στρο ανε­ξάρ­τη­τα από τα προ­σχή­μα­τα – ιδε­ο­λο­γή­μα­τα με τα οποία επι­χει­ρούν να κα­μου­φλά­ρουν τα αντι­δρα­στι­κά σχέ­διά τους.
Χαι­ρε­τί­ζου­με τις αγω­νι­στι­κές –λαϊ­κες κι­νη­το­ποι­ή­σεις και τη δράση των Επι­τρο­πών Ει­ρή­νης  σε όλη τη χώρα, ενά­ντια στον ελ­λι­με­νι­σμό των φο­νι­κών μο­νά­δων των ιμπε­ρια­λι­στών σε ελ­λη­νι­κά λι­μά­νια. Οι αγω­νι­στι­κές αυτές κι­νη­το­ποι­ή­σεις έχουν ιδιαί­τε­ρη ση­μα­σία για την απο­κά­λυ­ψη των κυ­βερ­νη­τι­κών και όχι μόνο ευ­θυ­νών για τις εξε­λί­ξεις αυτές και πα­ράλ­λη­λα ανε­βά­ζουν πιο ψηλά την ετοι­μό­τη­τα συ­σπεί­ρω­σης και δρά­σης λαϊ­κών δυ­νά­με­ων κό­ντρα στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και την ελ­λη­νι­κή εμπλο­κή σε όφε­λος του κε­φα­λαί­ου. Είναι ανά­γκη να συ­νε­χι­στούν και να εντα­θούν .
Η ΕΕΔΥΕ καλεί σε πλα­τιά συ­σπεί­ρω­ση δυ­νά­με­ων και αγω­νι­στι­κή δράση σε όλο το φάσμα των ιμπε­ρια­λι­στι­κών σχε­δια­σμών πα­νελ­λα­δι­κά.
 • Καμιά συμ­με­το­χή στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πο­λέ­μους κι επεμ­βά­σεις
 • Επι­στρο­φή όλων των στρα­τιω­τι­κών από τις Ευ­ρω-ΝΑ­ΤΟϊ­κές απο­στο­λές στο εξω­τε­ρι­κό
 • Καμιά αλ­λα­γή των συ­νό­ρων και των συν­θη­κών που τα κα­θο­ρί­ζουν
 • Έξω το ΝΑΤΟ από το Αι­γαίο, τη Με­σό­γειο και τα Βαλ­κά­νια
 • Να κλεί­σει η βάση της Σού­δας και όλες οι ξένες στρα­τιω­τι­κές Βά­σεις και στρα­τη­γεία
 • Όχι στις πο­λε­μι­κές δα­πά­νες για τις ανά­γκες του ΝΑΤΟ
 • Απο­δέ­σμευ­ση από ΕΕ – ΝΑΤΟ, με το λαό νοι­κο­κύ­ρη στον τόπο του
Ούτε γη – ούτε νερό στους φο­νιά­δες των λαών!!!

25/5/2018                                                                                                        
Η γραμ­μα­τεία της ΕΕΔΥΕ

http://eedye.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF/

25 Μαΐ 2018

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ: Ιδρυτική Διακήρυξη

Ιδρυτική Διακήρυξη

Συνάδελφοι – συναδέλφισσες αστυνοµικοί,
ειδικοί φρουροί, συνοριοφύλακες
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Εμείς που υπογράφουμε το κάλεσμα, εκφράζοντας και άλλους συναδέλφους, επιδιώκουμε να δυναμώσει η συσπείρωση των αστυνομικών τις πρωτοβάθμιες και στις δευτεροβάθμιες ενώσεις, για μια μαζική αγωνιστική παρέμβαση για τα δικαιώματά μας. Επιδιώκουμε να δημιουργηθεί ένα δυνατό μαχητικό ρεύμα μέσα στις ενώσεις, στα Δ.Σ και την ομοσπονδία που θα φέρει αποτέλεσμα στους αγώνες μας.
Σ΄ αυτό το μαχητικό ρεύμα της πρωτοβουλίας αστυνομικών μπορεί να συμμετάσχει κάθε συνάδελφος που δεν ανέχεται τα αντιλαϊκά μέτρα όλων των κυβερνήσεων που διαδέχονται η μία την άλλη προσθέτοντας συνεχώς βάσανα στη ζωή μας. Το συνδικαλιστικό μας κίνημα να αντιπαλεύει τις κυβερνήσεις όπως και κάθε μέτρο που δυσκολεύει τα δικαιώματά μας.
Σ΄ αυτό το μαχητικό ρεύμα της πρωτοβουλίας αστυνομικών μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι συνάδελφοι ανεξάρτητα από πολιτικές απόψεις, αρκεί να απορρίπτουν όμως τις αντιδραστικές θεωρίες που υποστηρίζουν ότι η αστυνομία πρέπει να είναι δύναμη που χτυπά το λαό και ο αστυνομικός τυφλό όργανό καταστολής και όχι άνθρωπος. Απορρίπτουν επίσης τις ναζιστικές θεωρίες και την εγκληματική δράση της Χ.Α. η οποία πρωτοστατεί η αστυνομία να γίνει εκφραστής και το αιματοβαμένο χέρι των ναζιστικών θεωριών όπως του Χίτλερ, της χούντας και άλλων φασιστών.

Συνάδελφοι – συναδέλφισσες, αστυνοµικοί, ειδικοί φρουροί, συνοριοφύλακες
Όλοι βιώνουμε στην καθημερινότητά μας, το σφαγιασμό των μισθολογικών, ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων μας.
Έχουμε υποστεί την εφαρμογή των άδικων οικονομικών μέτρων που έχουν συρρικνώσει τους μισθούς, τα επιδόματα και τις συντάξεις μας. Το ειδικό μισθολόγιο που μας υποσχέθηκαν, αποδείχτηκε φτωχολόγιο.
Ζήσαμε τη ληστεία των ασφαλιστικών ταμείων μας με το χρηματιστήριο και το PSI και την ένταξή τους στη χοάνη του ΕΦΚΑ, με μοναδικό στόχο τη νέα υφαρπαγή των κεφαλαίων που απέμειναν, την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και την περικοπή του εφάπαξ και των επικουρικών συντάξεων.
Διαπιστώνουμε ότι οι συνθήκες στην αστυνομία χειροτερεύουν, με τη μη τήρηση του ωραρίου, τις ακανόνιστες αλλαγές και την έλλειψη προγραμματισμού, τη στέρηση του ρεπό, την πλήρη περιφρόνηση των κανονισμών και των νόμων που -υποτίθεται- ρυθμίζουν τα παραπάνω.
Νιώθουμε την αβεβαιότητα. Για το αν θα επιστρέψουμε γεροί και υγιής στο σπίτι μας, πάνω στη μοτοσικλέτα και στα περιπολικά με τα φθαρμένα λάστιχα, στις περιπολίες με τα ληγμένα αλεξίσφαιρα, στους βρώμικους και ακατάλληλους χώρους κράτησης.
Βιώνουμε, όπως όλοι οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα, την πλήρη υποβάθμιση των δωρεάν δημόσιων υπηρεσιών στον τομέα της υγείας, της πρόνοιας, της προσχολικής αγωγής και της παιδείας.
Προσπαθούμε να ανταποκριθούμε με το κουτσουρεμένο εισόδημα στη φοροεπιδρομή, στον ΕΝΦΙΑ και στα αλλεπάλληλα χαράτσια, στις υπέρογκες δαπάνες για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Ανησυχούμε για την απειλή του πολέμου που απλώνεται γύρω μας, ως αποτέλεσμα της συμμετοχής της χώρας μας στους πολεμικούς σχεδιασμούς στην περιοχή μας.
Στην πρωτοβουλία αστυνομικών καλούμε να συμμετέχουν μαζικά οι συνάδελφοι για να δυναμώσει:
Το δικαίωμα στον αγώνα και την απεργία και να ορθώσουμε τοίχο ενάντια σε κάθε προσπάθεια να στρέφεται η αστυνομία ενάντια στο λαό.
Να δώσουμε το δικό μας αγωνιστικό μήνυμα καταδίκης και ανατροπής της βάρβαρης αντιλαϊκής πολιτικής που υπηρετούν, με και χωρίς μνημόνια, όλες οι κυβερνήσεις, σήμερα των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και ΝΔ – ΠΑΣΟΚ προηγούμενα.
ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
ΠΟΥ ∆Ε ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ
Είμαστε κίνηση που συσπειρώνει αστυνομικούς, ειδικούς φρουρούς, συνοριοφύλακες, στο πλαίσιο του συνδικαλιστικού κινήματος της αστυνομίας και αγωνιζόμαστε να φέρουμε πάλι στο προσκήνιο τις αρχές και αξίες του αγωνιστικού συνδικαλισμού.
Προωθούμε, και από την πλευρά μας, την κοινή δράση με τα λαϊκά στρώματα από τα οποία προερχόμαστε και πλήττονται μαζί μας από την εφαρμογή των αντιλαϊκών πολιτικών.
Η πρωτοβουλία μας στηρίζεται στη μαζική διεκδικητική και αγωνιστική δράση και όχι από τα κούφια λόγια περί της εξαίρεσής από τα μέτρα και τις περικοπές.
Είμαστε κοινωνικά ευαισθητοποιημένοι, αντιστεκόμαστε στην αδράνεια, το συμβιβασμό, την υποταγή, την απαξίωση και την παθητική μας ταύτιση με τις βάρβαρες κατασταλτικές πρακτικές σε βάρος του αγωνιζόμενου λαού.
Σας καλούμε να πάρετε την υπόθεση στα χέρια σας, να βγάλετε τα απαραίτητα συμπεράσματα από τη διαχρονική δράση όλων αυτών των λεγόμενων «ανεξάρτητων» εκπροσώπων των συνδικαλιστικών μας οργάνων, που υπηρέτησαν με περίσσια σπουδή από όλα τα «πόστα» τις αντιλαϊκές πολιτικές που εφαρμόζουν σε βάρος μας και σε μεγάλο βαθμό άμεσα ή έμμεσα στηρίζουν τον κατασταλτικό χαρακτήρα της αστυνομίας.
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ
● Να οργανωθεί ο αγώνας των αστυνομικών μέσα από τις ενώσεις και να αναλάβουμε οι ίδιοι την ευθύνη υπεράσπισης των δικαιωμάτων μας.
● Να διασφαλιστούν και να διευρυνθούν τα υπηρεσιακά, οικονομικά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα, να αναχαιτιστεί η διαρκής επίθεση που δεχόμαστε, να σταματήσει η κατρακύλα μισθών και συντάξεων, να δοθούν αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις και κοινωνικές παροχές με βάση τις ανάγκες μας.
● Για ένα συνδικαλιστικό κίνημα αγωνιστικό, διεκδικητικό που να ανταποκρίνεται στις σημερινές δύσκολες συνθήκες και τις προσδοκίες των αστυνομικών και θα φέρει κοντά μας όλους τους νέους συναδέλφους που σήμερα αποστρέφονται τη συμμετοχή τους στις ενώσεις.
● Να ενισχυθεί η αλληλεγγύη των αστυνομικών με τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους φτωχούς αγρότες και μικρούς εμπόρους και επαγγελματίες και γενικά τους συνανθρώπους μας που αγωνίζονται.
● Να απομονωθεί και να καταδικαστεί ο ναζισμός και ο φασισμός, ο ρατσισμός και η ξενοφοβία και οι πολιτικοί και κοινωνικοί του εκφραστές, όπως της ΧΑ, που ύπουλα, με το δήθεν ενδιαφέρον τους για τα προβλήματά μας αποπροσανατολίζουν τους αστυνομικούς, ενώ ουσιαστικά είναι εχθροί των συνδικαλιστικών μας αγώνων.
● Να δημιουργηθεί μια νέα δυναμική στους αστυνομικούς, παιδιά -στην πλειοψηφία- εργατών, αγροτών και μικρομεσαίων λαϊκών στρωμάτων, που συνειδητά θα εργαστούμε για το όραμα μιας κοινωνίας προόδου και ευημερίας για το λαό μας.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ
● Την εφαρμογή ενός σύγχρονου ειδικού μισθολογίου που θα ανταποκρίνεται στο σημερινό κόστος ζωής, θα περιλαμβάνει την πλήρη εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων του ΣτΕ και την αποκατάσταση των μισθών με στόχο αυξήσεις για την κάλυψη των αναγκών μας και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.
● Την αναπλήρωση από το κράτος των απωλειών – ουσιαστικά της ληστείας – των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων μας και την εγγύηση της λειτουργίας τους από το κράτος.
Όχι στη λειτουργία επαγγελματικών ταμείων αστυνομικών που θα αποτελέσουν ένα ακόμη τζογάρισμα των οικονομιών τους, δηλαδή δικών μας χρημάτων, στο χρηματιστήριο και θα γίνουν βορρά στο ιδιωτικό επιχειρηματικό κεφάλαιο.
● Τον πάγιο προγραμματισμό του χρόνου εργασίας στην πράξη, με διασφάλιση του ωραρίου και του ρεπό, καθώς και των αδειών με βάση τις ουσιαστικές ανάγκες των αστυνομικών, χωρίς καταστρατηγήσεις, καθώς και την προστασία της μητρότητας και των ιδιαιτεροτήτων των γυναικών αστυνομικών.
● Την κατοχύρωση του δικαιώματος απεργίας στα Σώματα Ασφαλείας, με συγκεκριμένες διασφαλίσεις της ουσιαστικής του άσκησης, με όρους αντίστοιχους των δημοσίων υπαλλήλων και χωρίς τη δημιουργία απεργοσπαστικών και ειδικών κατασταλτικών μηχανισμών.
● Την ολοκληρωμένη εφαρμογή σύγχρονου κανονισμού ασφάλειας και υγιεινής, με φροντίδα για διαρκή πρόσβαση των αστυνομικών στο σύστημα υγείας και την τακτική ψυχοσωματική τους εξέταση, καθώς και με εξασφάλιση των κανόνων καθαριότητας, υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους απασχόλησης και στις αστυνομικές εγκαταστάσεις.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
● Την κατάργηση όλων των νόμων που καταστρατηγούν και αφαιρούν τα υπηρεσιακά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα, καθώς και την αποκατάσταση των συντάξεων.
● Τη λειτουργία καθολικού, αποκλειστικά δημόσιου δωρεάν συστήματος υγείας και πρόνοιας, που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες στον τομέα της πρόληψης, της θεραπείας και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
● Την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και των άλλων φορολογικών χαρατσιών. Ζητούμε τη θέσπιση αφορολόγητου ορίου που δεν θα γδέρνει τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους.
● Την κατάργηση των φόρων στο πετρέλαιο θέρμανσης και το φυσικό αέριο. Καμιά κατάσχεση και πλειστηριασμός λαϊκής κατοικίας. Καμιά διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και σταθερού τηλεφώνου. Όχι στη χρησιμοποίηση των αστυνομικών για την πραγματοποίηση κατασχέσεων.
● Την καθολική δωρεάν προσχολική αγωγή, σε δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς, χωρίς κριτήρια και προϋποθέσεις, για τα παιδιά όλων των αστυνομικών, καθώς και την αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παιδεία.
Θέλουμε ειρήνη για εμάς και τα παιδιά μας. Στηρίζουμε την απαίτηση του λαού μας ενώνουμε τη φωνή μας στον αγώνα ενάντια στους σχεδιασμούς και τους πολέμους σε βάρος των λαών. Καμιά αλλαγή των συνόρων στην περιοχή μας.
Καταδικάζουμε κάθε φωνή, που υποστηρίζει ότι οι αστυνομικοί πρέπει να χτυπούν και να ρίχνουν χημικά στους εργαζόμενους και σε όσους αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους ή ενάντια στον πόλεμο. Είμαστε ριζικά αντίθετοι στα μέτρα καταστολής για την εφαρμογή των αντιλαϊκών πολιτικών.
Θα είμαστε πάντα μαζί με το λαό, ποτέ εναντίον του.
Σηκώνουμε ψηλά τη σημαία των αναγκών μας και αγωνιζόμαστε μαζί με το λαό, για ένα καλύτερο αύριο, για εμάς τους ίδιους, τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας και τους εν ενεργεία και συνταξιούχους συναδέλφους μας!

Η Γραμματεία
Μπανιάς Δημήτρης, Ανθυπαστυνόμος, μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ
Χρυσόπουλος Χάρης, Ανθυπαστυνόμος
Μαζαράκης Αλέκος, Αστυφύλακας
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλέφωνα: 2121053375, 6908449495 //
Διεύθυνση: Μεταξουργείο, Δεληγιώργη 55-59, 4ος όροφος, Αθήνα
site: www.protast.gr // email: protovoulia.astynomikon@gmail.com

22 Μαΐ 2018

ΤΟ ΟΜΟΛΟΓΩ…. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΧΟΜΑΙ…. ΗΜΟΥΝ ΚΑΙ ΕΓΩ «ΔΟΥΝΟΥΤΟΛΑΓΟΣ»…. Αγαπητοί συνάδελφοι,

Καλημέρααα!

Διάβασα στην εφημερίδα  «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ» της 19-5-2018, δηλώσεις του Υφυπουργού Εξωτερικών κ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ για τον νόμο του, που πλέον έχει ταυτιστεί με το όνομά του και την οριστική  επίλυση του Ασφαλιστικού της Χώρας… και πραγματικά κοκκίνισα  αισθανόμενος τεράστιες  ενοχές και μεγάλη ντροπή…

Ναι το ομολογώ και εγώ ότι ήμουν μεταξύ αυτών, που με την στάση τους έγιναν η αιτία για να κατακρεουργηθούν οι συντάξεις το έτος 2019 και να αφανιστούν    από προσώπου γης το 2020.

ΤΟ ΟΜΟΛΟΓΩ…. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΧΟΜΑΙ…. ΗΜΟΥΝ ΚΑΙ  ΕΓΩ «ΔΟΥΝΟΥΤΟΛΑΓΟΣ»….

Μάλιστα μετά από αυτό, έχω πέσει σε κατάθλιψη και λέω να κρατήσω ένα  εκκαθαριστικό συνταξιούχου λιμενικού ως ενθύμιο και πολιτιστική κληρονομιά για τις μελλοντικές γενιές των Λιμενικών…

Σκέφτομαι να  βάλλω το εκκαθαριστικό αυτό σε μια χρονοκάψουλα, για να γνωρίσουν τα τρισέγγονα μας, τι πράμα ήταν αυτή  η σύνταξη και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

 Να γνωρίσουν, ότι τα εφάπαξ ήταν ένα βοήθημα  και να μην το μπερδεύουν με το σχεδόν ομόηχο  «φάπα» άσχετα αν στο τέλος  κατέληξαν να ταυτίζονται οι έννοιες…

Να θυμούνται τον ήρωα ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟ (να  κρεμάνε …την φωτογραφία του στις Τάξεις των σχολείων μαζί με αυτές του Αθανάσιου Διάκου και του Παπαφλέσσα) και να καταριούνται όλους αυτούς, που έδρασαν  ως λαγοί  του ΔΝΤ   και κατέστρεψαν την ανάκαμψη , την ανόρθωση, την βελτίωση της ποιότητας των παροχών του Ασφαλιστικού συστήματος…

Να τους ταυτίσουν με τους προδότες,  τους Εφιάλτες, τους Γούσηδες και με ότι άλλο προδοτικό στοιχείο και έννοια θα έχει αναδειχθεί,  μέχρι τότε που θα διαβάζουν το περιεχόμενο της χρονοκάψουλας…

Για να κατανοήσετε καλύτερα αυτά που σας λέω, σας παραθέτω Δευτεριάτικα… την δήλωση του ΗΡΩΑ Υφυπουργού και είμαι βέβαιος, ότι οι περισσότεροι από εσάς θα αισθανθείτε ντροπή και θα κοκκινίσετε… όπως και εγώ...

« ..Ο νόμος μου προέβλεπε αύξηση συντάξεων από το 2019, ανάλογα με το ποσοστό ανάπτυξης της οικονομίας. Όμως, έξι μήνες μετά την ψήφισή του, το ΔΝΤ μας εκβίασε και αυτό άλλαξε. Όταν εγώ έφτιαχνα τον νόμο, δεν ήξερα ότι θα μας εκβιάσει το ΔΝΤ. Αντιθέτως, αυτοί που από τότε προέβλεπαν μειώσεις, το ήξεραν. Συνεπώς, εγώ έλεγα την αλήθεια, ενώ όσοι τότε ασκούσαν κριτική ήταν «λαγοί» του ΔΝΤ που δρούσαν αντεθνικά, διότι επεδίωκαν τη μείωση των συντάξεων…» (Πηγή Εφημερίδα ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ 19-5-2018)

Ελπίζω, πρωί που είναι,  να μην σας έπεσε ο καφές από το χέρι….

Ελπίζω, αν σας έχει μείνει λίγο τσίπα, να κοκκινίσατε λιγάκι… και να νιώσατε λίγη έως αβάστακτη οργή για τον εαυτό σας και την κατάντιά μας ως «προδότες», ως ελεεινοί κατάσκοποι και «λαγοί» του ΔΝΤ…
   
Ελπίζω να βάλλατε μυαλό και μην αρχίσετε τα ίδια και με  την έξοδο της χώρας από τα Μνημόνια  και την ανάκαμψη της οικονομίας από τον Αύγουστο…

 Εκφράσεις του τύπου «Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι .... και τον Αύγουστο σταφύλι..»φανερώνουν «αντεθνική και προδοτική δράση» και μην σας ακούσω να ξεστομίζετε κάτι τέτοια…

Σας προτρέπω όλους:

να θυμώσετε…

να οργιστείτε…

να μην ξεχάσετε…

να δράσετε…

να «εξοστρακίσετε»  με τις διαδικασίες του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, όλους αυτούς τους «σοφιστές» της δημιουργικής ασάφειας και της παραπλάνησης του λαού από τον δημόσιο βίο της Χώρας μας.
  
Για το καλό μας σήμερα  αλλά και το καλό των παιδιών μας αύριο…

Καλημέρα σας,

Καλή εβδομάδα.

Χρόνια πολλά σε όλους τους Κωνσταντίνους.

ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ
http://www.limenikanea.gr/2018/05/blog-post_306.html#.WwPUoe6FOos


20 Μαΐ 2018

Δραστηριότητα Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για το έτος 2017


   Από τη Διεύθυνση Επιχειρήσεων του Αρχηγείου Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., ανακοινώνεται η δραστηριότητα του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) κατά το έτος 2017.
   Ειδικότερα, το έτος 2017 ο Ναυτικός Τομέας του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ./Ν.Τ.) επιλήφθηκε σε 1.309 περιστατικά με 32.322 εμπλεκόμενα άτομα εντός της Ελληνικής περιοχής έρευνας & διάσωσης (SRR) και σε 206 περιστατικά εκτός περιοχής FIR που αφορούσαν 7.105 άτομα, στα οποία ήταν το πρώτο κέντρο που έλαβε το συναγερμό κινδύνου.
   Από τα 1.515 συνολικά περιστατικά που διαχειρίστηκε το Ε.Κ.Σ.Ε.Δ., τα οποία αφορούσαν παροχή συνδρομής σε 39.427 άτομα, τα 548 περιστατικά (ποσοστό 36,17%) αφορούσαν 24.759 παράτυπα εισερχόμενα πρόσωπα (ποσοστό 62,79%).
  Το ΕΚΣΕΔ/Ν.Τ. σε βάθος 16ετίας συντονίζει και όπου απαιτείται, διευθύνει κατά μέσο όρο 1.367 περιστατικά εντός της Ελληνικής περιοχής έρευνας και διάσωσης (SRR) και 253 συμβάντα εκτός SRR, ενώ παράσχει κατά μέσο όρο βοήθεια σε 17.825 άτομα περίπου, ετησίως.
Επιπρόσθετα, με μέριμνα του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ./Ν.Τ. παρασχέθηκε συνδρομή σε 103 άτομα τα οποία ασθένησαν ή τραυματίσθηκαν εν πλω, εκ των οποίων τα 20 μεταφέρθηκαν με εναέρια μέσα.
Επιπρόσθετα, το έτος 2017 το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης/Αεροπορικός Τομέας (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ./Α.Τ.) επελήφθη σε 104 περιστατικά  πραγματοποιώντας 183 εξόδους με 311,6 ώρες πτήσης συνολικά.

Πηγή:  http://www.hcg.gr/node/17016